HTML

Friss topikok

Fegyvertartás

Blogunk segít eligazodni a fegyvertartás egészségügyi, pszichológiai alkalmassági vizsgálatának kérdéseiben:

  • fegyver alkalmassági pszichológiai szaklaboratóriumok,
  • pszichológiai alkalmassági vizsgálatok,
  • fegyvertartási törvények és szabályozások.
Fegyver alkalmassági vizsgálat

Archívum

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

     A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 22. §-ának (1) bekezdésében, továbbá az 55. § (1) bekezdése tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, az 52. § (1) bekezdésének d) pontja és az 55. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: 
 
     1. § (1) E rendelet alkalmazásában 
     1. fegyver: lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, festéklövő fegyver, muzeális fegyver, színházi fegyver; 
     2. fegyver forgalmazása: fegyver tulajdonjogának átruházása, bérbeadása, ideértve a kereskedelmi és a közvetítő kereskedelmi tevékenységet is; 
     3. festéklövedék: festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor fölrepedő burokban folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél nagyobb átmérőjű lövedék; 
     4. festéklövő fegyver: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki festéklövedék; 
     5. fegyverviselés: fegyver természetes személy testén, illetve a testén lévő ruházatán rejtett vagy nyílt módon történő elhelyezése; 
     6. gáz- és riasztófegyver: olyan eszköz, amely rendeltetésszerűen csak gáztöltény és riasztótöltény működtetésére alkalmas;1 2  
     7. gáztöltény: olyan, szilárd anyagú lövedékkel nem rendelkező töltény, amely a szemre és a légutakra ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz; 
     8. lőfegyver átadása: amikor a lőfegyver a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alól kikerül; 
     9. lőfegyver átengedése: amikor a lőfegyvert a tartási engedéllyel rendelkező felügyelete alatt használják; 
     10. lőfegyver behozatala, kivitele, átszállítása: a lőfegyver átvitele a Magyar Köztársaság államhatárán; 
     11. lőfegyver jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert fegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver; 
     12. lőfegyvertartási cél: önvédelem, munkavégzés, céllövészet, oktatás, sportlövészet, személy- és vagyonvédelem, vadászat; 
     13. riasztó- és vaktöltény: lövedékkel nem rendelkező hang-, fény- és füsthatás kiváltására szolgáló töltény; 
     14. sportlőfegyver: az országos sportági szakszövetség versenyszabályzatában meghatározott, sportlövészeti célra használható lőfegyver; 
     15. színházi fegyver: lövedék kilövésére alkalmatlan, csak riasztótöltény (vaktöltény) működtetésére alkalmas eszköz; 
     16. vadászlőfegyver: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint vadászatra használható lőfegyver. 
     (2) Ha kétséges, hogy valamely tárgy az (1) bekezdésben meghatározott fogalmi körbe tartozik-e, a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet vagy igazságügyi fegyverszakértő álláspontját kell kérni. 
     

A hatósági engedélyezés szabályai

 
 
     2. § Az Ftv. 3. §-ában foglalt engedélyezési eljárásban (a továbbiakban: engedélyezési eljárás) eljáró hatóság az engedély megadásával egyidejűleg a jogosult számára az e rendeletben meghatározott módon és esetekben az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt állít ki.3  
 
     3. § 5  
 
     4. § (1) A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáz- és riasztótöltény, a légfegyver, a színházi fegyver gyártását, a Magyar Köztársaság területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyar Köztársaság területére történő határátlépés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.7 8  
     (2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását, megszerzését és tartását, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.9 10  
     (3) Az "A" kategóriába tartozó tűzfegyver, lőszer megszerzését és tartását a kérelmező, szervezet a tevékenységének helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.11  
     (4) A lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra történő megszerzését és tartását, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetését, az önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanítását, a lőfegyver kiállítását, valamint a hangtompító megszerzését és tartását a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.12  
     (5) Az európai lőfegyvertartási engedély kiadása és a lőfegyver, lőszer nem kereskedelmi célú kivitele a (2)-(4) bekezdésben meghatározott hatóság hatáskörébe tartozik. 
 
     5. § (1) Az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt vissza kell vonni, ha14  
     a) a kiadásának valamely feltétele nem áll fenn, vagy 
     b) az engedéllyel rendelkező az Ftv.-ben és az e rendeletben meghatározott kötelezettségét megszegi. 
     (2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján az engedély, valamint az európai lőfegyvertartási engedély nem vonható vissza, ha a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem tárolását a 44/A. §-ban meghatározott módon biztosítják. 
     

A fegyver gyártására, forgalmazására, javítására, hatástalanítására, kiállítására vonatkozó szabályok

 
     6. § (1) Fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha azt a külön jogszabály szerint egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták, alkalmasságát a beütött próbajel igazolja, valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal látták el, lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse, továbbá a vadászathoz vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és átalakításra, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik. 
     (2) Cserélhető csövű tűzfegyver fődarabjait egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal kell ellátni, ennek hiányában a tűzfegyver, illetve a fődarab nem hozható kereskedelmi forgalomba. 
     (3) Az egyedi vizsgálat elvégzéséről tanúsítvánnyal rendelkező lőfegyver kivételével lőfegyver csak a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet szemlézéséről kiadott tanúsítvány birtokában forgalmazható. 
     (4) Fegyverek egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálatára és tanúsítására nem kell alkalmazni a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény rendelkezéseit.131  
 
     7. § A kereskedelmi célból behozott, kivitt és átszállított lőfegyverekről az engedéllyel rendelkező köteles a 16. számú melléklet szerinti adatokat 3 munkanapon belül az Országos Rendőr-főkapitányságnak bejelenteni.15  
 
     8. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, lőszer behozatalához, kiviteléhez és átszállításához szükséges engedély kiadására irányuló kérelemnek a (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia, az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvány formáját és tartalmát a 16. számú melléklet határozza meg.16  
     (2) A lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell17  
     a) a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) eladó vagy a lőfegyvertől, lőszertől (lőszerelemtől) megváló természetes személy és az azt megvásároló vagy megszerző személy természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, szervezet esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, nem kereskedelmi célú kivitel esetén a lőfegyver tulajdonosa természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét; 
     b) a lőfegyver, lőszer (lőszerelem) azonosító adatait, beleértve annak a törvény szerinti kategóriába sorolását, valamint annak jelzését is, hogy a fegyver, lőszer a kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött Egyezmény szerint történő ellenőrzésen részt vett; 
     c) lőszer és lőszerelem szállítás esetén az ADR és a RID szerinti nemzetközi azonosító számát; 
     d) azt a címet, ahová a lőfegyvert, lőszert (lőszerelemet) küldeni vagy szállítani kell; 
     e) az elküldendő vagy szállítandó lőfegyverek, lőszerek (lőszerelemek) darabszámát; 
     f) a szállítóeszköz megjelölését;18  
     g) az indulás és az érkezés várható időpontját; 
     h) tranzitszállítás esetén az érintett országok megnevezését. 
     (3) A sportszervezet kérelmének - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell19  
     a) a csoport vezetőjének nevét, útlevelének számát; 
     b) a lőfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel); 
     c) a lőszerek darabszámát és azonosítási adatait. 
     (4) Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező személy kérelmének - a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell az állampolgárságát, útlevelének (személyazonosságot igazoló hatósági igazolványának) számát, születési helyét, idejét, lakóhelyét.112  
     (5) Védett külföldi személy vagy biztonsági személyzet tagja kérelmének – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmaznia kell113  
     a) nevét; 
     b) születési helyét, idejét; 
     c) útlevélszámát; 
     d) a lőfegyverek adatait (fajta, kategória, gyártó, típus, gyártási szám, kaliberjel); 
     e) a lőszerek darabszámát; 
     f) a védett személy nevét. 
     (6) A lőfegyver, lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú behozatalára, kivitelére kiadott engedély egy évig hatályos.114  
 
     9. § A fegyver és lőszer gyártását, az elkészített alkatrészek összeszerelését végző személynek és a személyt közvetlenül irányító, felügyelő vagy ellenőrző személynek gyártásra jogosító szakképzettséggel kell rendelkeznie. Ennek igazolása az engedély kiadásának feltétele. 
 
     10. § (1) A fegyver gyártását, forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként előírt képesítésnek kell tekinteni a puskaműves, fémipari technikus, gépész-üzemmérnöki, gépészmérnöki oklevelet, a fegyvermesteri szakvizsgát, valamint forgalmazási tevékenység esetén a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon letett fegyverforgalmazási vizsgát.20  
     (2) A fegyverforgalmazási vizsga eredményéről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bizonyítványt ad ki. A vizsgakérdéseket és szabályait a 10. számú melléklet, a vizsgabizonyítvány formáját és tartalmát a 11. számú melléklet tartalmazza.21  
     (3) A vizsgabizottság tagjait a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának puskaművesi, fegyvermesteri szakvizsgával vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel kell rendelkeznie.22  
     (4) A fegyverforgalmazási vizsga letételére kell kötelezni azt a személyt, akinek az engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza.23  
     (5) A vizsgabizonyítványt a vizsga napján kell kiállítani és a vizsgázónak átadni. 
     (6) A fegyverforgalmazási vizsgáért díjat kell fizetni. 
 
     11. § (1) A fegyver gyártását, forgalmazását, a lőfegyver hatástalanítását végző, valamint a lőfegyver-kiállítás lebonyolításában közreműködő személynek rendelkeznie kell a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak, javítási tevékenység esetén a rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak az engedélyével.24 26  
     (2) Az (1) bekezdés szerinti engedély visszavonására az 5. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. 
 
     12. § A forgalmazási és javítási tevékenységet közvetlenül végző személyeket a 4. számú mellékletben meghatározott hatósági igazolvánnyal kell ellátni.27  
 
     13. § A fegyver, lőszer gyártására, forgalmazására, javítására engedély abban az esetben adható, ha a kérelmező a Magyar Köztársaság területén a fegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik, illetve biztosítja.28  
 
     14. § (1) A fegyver gyártása, forgalmazása, javítása iránti kérelemnek a 3. számú mellékletben foglalt adatokat kell tartalmaznia.29  
     (2) A gyártási, forgalmazási, javítási engedélyben fel kell tüntetni30  
     a) a gyártási, forgalmazási vagy javítási tevékenység folytatásának helyét, a fegyver, lőszer (töltény) raktározásának helyét, módját; 
     b) gyártási engedély esetén az egy gyártási folyamatban készíthető fegyverek típusát, jellemzőit, valamint a raktári készletet; 
     c) forgalmazási engedély esetén a raktári készleten tárolható fegyverek, lőszerek (töltények), lőszerelemek fajtáját és mennyiségét; 
     d) a 11. § (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező személyeket.31  
     (3) A gyártási, a forgalmazási vagy a javítási tevékenységre kiadott engedély visszavonásig, az alkalmazotti engedély öt évig, a lőfegyver kiállítási engedély az engedélyben meghatározott időpontig hatályos.32  
     (4) A gyártási vagy forgalmazási engedéllyel rendelkező köteles az 5-8. számú mellékletek szerinti adatokat az Országos Rendőr-főkapitányság részére 3 munkanapon belül bejelenteni.33  
 
     15. § (1) Fegyvergyártási tevékenység esetén a gyártó köteles negyedévenként az általa gyártott és raktározott fegyvert leltározni és erről jegyzőkönyvet felvenni. 
     (2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén 
     a) a forgalmazásra átvett lőfegyverről két példányban a 12. számú mellékletben meghatározott átvételi elismervényt kell adni; 
     b) a lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személytől, illetve a tartási engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjától vehető át; 
     c) a lőfegyver megszerzésére engedéllyel rendelkező személynek, illetve megszerzési engedéllyel rendelkező szervezet kereskedelmi meghatalmazottjának adható át; 
     d) az eladott lőfegyver adatait, az eladás időpontját a megszerzési engedélyben fel kell tüntetni, a vásárlást aláírással és az üzlet bélyegzőlenyomatával kell igazolni; 
     e) lőszer csak megszerzési vagy tartási engedéllyel rendelkezőnek adható át, a megszerzett, illetve a tartási engedélybe bejegyzett lőfegyver kaliberjelének figyelembevételével; 
     f) muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőport vagy a fekete lőpor kiváltására gyártott lőport) csak sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesület (a továbbiakban: sportegyesület) kereskedelmi meghatalmazottja részére értékesíthető;34  
     g) a lőfegyver, lőszer és lőszerelem tartásáról és forgalmazásáról, a forgalmazási tevékenységet engedélyező hatóság által előzetesen hitelesített nyilvántartó könyvet kell vezetni; 
     h) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel naponta egyeztetni kell. 
     (3) Fegyverjavítási tevékenység esetén 
     a) a javítási engedéllyel rendelkező a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet által selejtezésre utalt lőfegyvert a tartásra jogosulttól alkatrésznek megvásárolhatja; 
     b) az alkatrésznek megvásárolt és a javításra átvett lőfegyverről a 12. számú mellékletben meghatározott átvételi elismervényt kell adni, két példányban, az átvételi elismervényen fel kell tüntetni a vásárlás vagy a javítás tényét; 
     c) a javításra leadott lőfegyver és a fegyvertartási engedély adatait a 9. számú melléklet szerint - a javítási tevékenységet engedélyező hatóság által hitelesített - nyilvántartókönyvben kell vezetni;35  
     d) a c) pontban említett nyilvántartókönyv elkülönített részében nyilvántartást kell vezetni a megvásárolt lőfegyverekről, fődarabokról és azok hasznosításáról; 
     e) a nyilvántartásokat naponta le kell zárni és azok adatait a raktárkészlettel egyeztetni kell; 
     f) fegyverellenőrzés és belövés céljára jogosult lőszer megszerzésére és tartására. 
     (4) A fegyverjavítási engedéllyel rendelkező a javításra átvett lőfegyvert (gáz- és riasztófegyvert) a javítást követően köteles vizsgálatra a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni, ha 
     a) a lőfegyver a szükséges próbajellel, gyártási (azonosítási) számmal és tanúsítvánnyal nincs ellátva; 
     b) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészek (zárszerkezet, zártest, cső, csőszerkezet, tok, váz és szán) valamelyikét kicserélték vagy méretét megváltoztatták; 
     c) a lőfegyver (gáz- és riasztófegyver) javítása során fődarabcsere történt. 
 
     16. § A fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet az általa balesetveszélyesnek minősített és selejtezésre utalt fegyverekről jegyzőkönyvet készít, amelyet 3 munkanapon belül megküldi az engedélyező hatóságnak.36  
 
     17. § A gyártási, forgalmazási, javítási engedéllyel rendelkező köteles a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak 3 munkanapon belül bejelenteni37  
     a) az engedélyben szereplő adatok megváltozását; 
     b) az engedélyezett tevékenység teljes vagy részleges, legfeljebb 180 napig tartó felfüggesztését, illetve beszüntetését. 
 
     18. § Lőfegyver hatástalanítását a külön jogszabályban kijelölt szervezet végezheti. A lőfegyver hatástalanításának szabályait a 21. számú melléklet határozza meg. 
 
     19. § A lőfegyver-kiállítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
     a) a kiállítás helyét, időtartamát, a helyiség alaprajzát; 
     b) a kiállítás szervezéséért felelős személy(ek) természetes személyazonosító adatait; 
     c) a biztonsági berendezések és a kiállítás őrzésvédelmének leírását; 
     d) a kiállítandó lőfegyverek azonosító adatait. 
 
     20. § (1) Fegyver, lőszer (töltény), lőszerelem, hatástalanított lőfegyver kizárólag az erre a célra szakosodott, nyílt árusítású üzletben vagy a részben e célra szakosodott egyéb üzlet (a továbbiakban együtt: fegyverszaküzlet) megfelelően elkülönített helyiségében, valamint lőfegyver-kiállításon forgalmazható. 
     (2) A fegyverszaküzletben a fegyvereket, a hatástalanított lőfegyvereket csak az üzlet nyitva tartása alatt, zárt fegyverállványon lehet bemutatni. 
     (3) Az egyszemélyes kiszolgálással működő fegyverszaküzleteknél távirányítással működtethető elektromos beléptető rendszert kell létrehozni. 
     (4) A fegyverszaküzletben a fegyverek, a hatástalanított lőfegyverek, lőszerek (töltények) és lőszerelemek tárolására szolgáló helyiséget biztonságosan zárható módon el kell különíteni az eladótértől és az ügyfélteret az eladótértől rögzített kiszolgáló pulttal kell elválasztani. 
     (5) A fegyverszaküzletet 24 órán keresztül folyamatos figyelést biztosító, telepített rendszerhez kapcsolódó, illetéktelen behatolást érzékelő elektronikus jelzőrendszerrel és ahhoz kapcsolódó külső riasztó egységgel kell ellátni, valamint rejtett kapcsoló vagy távirányító használatával biztosítania kell a pánikriasztás lehetőségét, a nyitva tartás során bekövetkező jogellenes cselekmények jelzése érdekében. 
     

Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása

 
 
     21. § (1) E rendelet alapján a 6. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelő lőfegyver, lőfegyverfődarab megszerzése és tartása engedélyezhető. 
     (2) Külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver csak sportlövészetre engedélyezhető. 
 
     22. § Lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása munkavégzési célra 
     a) lőfegyver-kereskedő egyéni vállalkozónak, lőszerpróbára; 
     b) lőtér üzemeltetésére engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozónak, a lőtér üzemeltetési engedélyben és a lőtér-szabályzatban meghatározott lőfegyverre; 
     c) igazságügyi fegyverszakértőnek feladatköréhez kapcsolódóan; 
     d) és annak a személynek engedélyezhető, akinek a foglalkozása gyakorlásához a szolgálati lőfegyver tartását külön törvény írja elő. 
 
     23. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában sportlövészetre legfeljebb három darab hosszú és kettő darab rövid lőfegyver, valamint ezekhez tartozó lőszer megszerzése és tartása annak a minősített sportlövőnek engedélyezhető, aki38  
     a) sportegyesületnek legalább 3 éve igazolt tagja, 
     b) az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkezik, és 
     c) rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja. 
     (2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az országos sportági szakszövetség javaslatára a sportlövőnek háromnál több hosszú és kettőnél több rövid lőfegyver megszerzése és tartása is engedélyezhető. 
     (3) Az (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek az országos sportági szakszövetség által kiadott, legalább A, illetve II. osztályú vagy annál magasabb minősítése van.39  
     (4) Sportlövőnek sportlőfegyver megszerzése, illetve tartása engedélyezhető.40 41  
 
     24. § Sportvadászatra lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása annak a személynek engedélyezhető, aki a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a továbbiakban: Vtv.) a sportvadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételeinek megfelel. Vadásznak a Vtv.-ben nem tiltott lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása engedélyezhető. 
 
     25. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában önvédelmi célra rövid lőfegyver és lőszer megszerzése és tartása annak engedélyezhető, aki bizonyítja, hogy élete, testi épsége - tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel. 
     (2) Önvédelmi célra kettő darab rövid lőfegyver megszerzése, tartása engedélyezhető. 
 
     26. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában lőfegyver megszerzésére és tartására engedély csak akkor adható, ha a kérelmező személy 
     a) 42  
     b) külön jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja;43  
     c) külön jogszabály szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes; 
     d) a lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik. 
     (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott vizsgáért díjat kell fizetni. 
     (3) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában hosszú lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát az elméleti és gyakorlati részből álló, az Országos Rendőr-főkapitányság által kijelölt vizsgabizottsági tag részvételével tartott Állami Vadászvizsga helyettesíti. 
     (4) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a sportlőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát a sportlövő versenybírák esetében a Versenybírói Igazolvány, a sportlövő edzők esetében az Edzői Oklevél helyettesíti. 
     (5) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a Rendőrség, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjának lőfegyver megszerzése és tartása az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető.44  
     (6) Az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy részére lőfegyver tartása akkor engedélyezhető, ha a lakóhely szerinti tagállam illetékes hatósága ezzel előzetesen egyetértett. 
     (7) A 26. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a lőfegyver megszerzését és tartását kérelmező személyt, ha lőfegyvertartási engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza.45  
 
     27. § Az Ftv. 3/B. § (1) bekezdése szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt az 1. számú melléklet vagy - az Ftv. 3/B. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet esetén - a 20. számú melléklet, az Ftv. 3/B. § (3) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 2. számú melléklet szerint kell kiállítani.47 48  
 
     28. § (1) Lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek - az Ftv.-ben, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem engedélyezhető.50  
     (2) Lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhető: 
     a) hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel, erdészettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv, egyesület, egyesületek megyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok kamaraként működő köztestülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver, 
     b) sportlőfegyverre a sportegyesület, ha az országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja,126  
     c) sportlövészetre, illetve lövészeti oktatásra az a szervezet, amely az adott típusú és kaliberjelű lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal rendelkezik, 
     d) a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult szervezet, feladatai ellátására, 
     e) igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató szervezet, valamint muzeális intézmény a feladatköréhez kapcsolódóan, 
     f) lőszerpróbára az a szervezet, amely lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik, 
     g) rövid lőfegyverre az a szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver. 
     (3) Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató és lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint muzeális intézménynek - feladatkörére tekintettel - "A" kategóriába tartozó lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító megszerzése és tartása is engedélyezhető. 
 
     29. § Lőfegyver, lőszer megszerzésére és tartására jogosító engedély a 28. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet részére csak akkor adható, ha a kérelmező szervezetnél a lőfegyverek, lőszerek tárolásával, átadásával megbízott személy rendelkezik a 26. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott feltételekkel, és a szervezet a Magyar Köztársaság területén a lőfegyver, lőszer tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.51  
 
     30. § (1) Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportegyesületnek engedélyezhető.52  
     (2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja. 
     (3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat. 
     (4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető. 
 
     31. § (1) Színházi fegyver színházak, színpadi és egyéb előadások megtartásával vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezetnek és hagyományőrző egyesületnek engedélyezhető. 
     (2) 53  
 
     32. § (1) A fegyver, lőszer tartására kiadott engedély - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - öt évig hatályos, hatályossága kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha az engedély kiadására vonatkozó feltételek - azok ismételt vizsgálata alapján - biztosítottak, és a kérelmező az engedély meghosszabbítását legalább harminc nappal a hatályossága lejártának határnapja előtt kezdeményezi. A feltételek ismételt vizsgálata a lőfegyver tartásához szükséges elméleti és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga megismétlésére nem terjed ki.54  
     (2) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver és a színházi fegyver tartására, a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver sportlövészet célú használatára kiadott engedély visszavonásig hatályos.55  
     (3) A fegyver megszerzési engedély 90 napig hatályos.56  
     (4) A megszerzési engedéllyel rendelkező 5 munkanapon belül köteles az engedélyező hatóságnak a birtokba vett lőfegyvert a fegyvertartási engedély kiállítása céljából bemutatni. A lejárt engedélyt a hatóságnak a hatályosság lejártát követő 5 munkanapon belül vissza kell adni.57  
 
     33. § (1) A fegyver megszerzésére és tartására irányuló kérelmet természetes személy esetén a 17. számú melléklettel, szervezet esetén a 18. számú melléklettel rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. 
     (2) A megszerzési engedélyt a 19. számú melléklettel rendszeresített nyomtatványon kell kiállítani. 
 
     34. § (1) Az engedélyes számára kiadott, lőfegyver tartására vonatkozó engedély, valamint az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány tartalmazza58  
     a) az igazolvány birtokosának természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét; 
     b) az engedélyezett lőfegyver(ek) azonosító adatait; 
     c) az engedély bejegyzésének keltét, hatályosságát; 
     d) a lőfegyvertartáshoz szükséges egészségi alkalmasság igazolására szolgáló bejegyzéseket. 
     e) a lőfegyvernek az engedélyes lakóhelyétől eltérő helyen történő tárolása esetén a tárolóhely címét.127  
     (2) A lőfegyver önvédelmi célú tartására vonatkozó engedély meglétének igazolására - az (1) bekezdésben meghatározott tartalommal - külön hatósági igazolványt kell kiállítani. 
 
     35. § (1) Szervezet részére öt évig hatályos lőfegyvertartási engedély adható ki. Az engedélyben fel kell tüntetni azokat a személyeket, alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkalmazott), akik a fegyver kezelését (tárolás, kiadás, visszavétel) végzik, a fegyvert használhatják.59  
     (2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 20. számú melléklet szerint kell kiállítani. 
     (3) A szervezet vezetője köteles gondoskodni a lőfegyver használatára jogosult alkalmazottak rendszeres, de évente legalább négy alkalommal történő lőkiképzéséről. 
     

Kárt okozó vad elejtése

 
     36. § (1) Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez - közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében - az elejtés helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye szükséges.60  
     (2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell 
     a) az elejtést irányító és a résztvevő természetes személyazonosító adatait, a fegyvertartási engedély adatait, 
     b) az elejtés pontos helyét, idejét, és 
     c) a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját. 
     (3) Az érintett helyi önkormányzatot, valamint a területileg illetékes vadászatra jogosult szervet az (1) bekezdés szerinti engedély kiadásáról haladéktalanul tájékoztatni kell. 
     

Lőfegyver, lőszer átadása, átengedése

 
     37. § (1) Lőfegyver, lőszer - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - lőfegyver-kereskedőnek, a fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek és annak adható át, aki az átadott lőfegyvertartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.61  
     (2) A fegyver és lőszer vizsgálatára kijelölt szervezet és a lőfegyver-kereskedő részére történő átadás kivételével a lőfegyver átadását az átadás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban be kell jelenteni az átadás várható időtartamának megjelöléséve. A bejelentés átvételéről a rendőrkapitányság igazolást ad ki, melynek egy példányát az átadó, egy példányát az átvevő az átadás időtartama alatt köteles megőrizni.62  
     (3) Vadászlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer vadászatra vadászlőfegyver tartására jogosultnak átengedhető. 
     (4) Sportlőfegyver és a hozzá tartozó lőszer sportlövészetre sportlőfegyver tartására jogosultnak átengedhető. 
     (5) A lőtér üzemeltetője lőfegyverét, lőszerét a lőtéren átengedheti lőgyakorlatot is magába foglaló szakképzésben résztvevő személynek és annak a tizennyolcadik életévét betöltött személynek, aki a lőfegyver megszerzéséhez szükséges tanfolyamon, lőgyakorlaton vesz részt. 
     (6) A sportegyesület a lőfegyverét és a lőszerét63  
     a) a sportegyesület igazolt sportlövőjének 
     aa) a lőfegyver és a lőszer tárolásának helye és a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének helyszíne közötti közvetlen szállítás és 
     ab) a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének időtartamára átadhatja, továbbá 
     b) a sportegyesület tagjának az edzés időtartamára átengedheti. 
     (7) A 28. § (2) bekezdésében meghatározott szervezet lőfegyverét, lőszerét a 35. § (1) bekezdése szerinti engedélyben feltüntetett, a vele írásban foglalt szerződés alapján munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő, a lőfegyver megszerzéséhez és tartásához szükséges - e rendeletben meghatározott - feltételekkel rendelkező személynek, a szerződésben meghatározott feladat tényleges ellátásának időtartamára átadhatja.64  
     

A fegyverek tartására vonatkozó szabályok

 
     38. § (1) A lőfegyver, gáz- és riasztófegyvert tartó személy 
     a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét csak ürítve, tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a fegyver, a tár és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során a lőfegyver és a lőszer a felügyelete alól nem kerülhet ki;65  
     b) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyverét, viselési engedély esetén gáz- és riasztófegyverét betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, - a személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyver kivételével - rejtve viselheti;66 67 68  
     c) fegyverét nem szállíthatja, nem viselheti és nem használhatja szeszes italtól befolyásolt állapotban, illetve, ha szervezetében kábítószer, illetve pszichotrop anyag van; 
     d) a fegyverét kizárólag ürített állapotban, olyan helyen tisztíthatja, ahol más személy életét és testi épségét nem veszélyezteti; 
     e) a lőfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt, illetve gáz- és riasztófegyver viselésekor a fegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt magánál tartani;69  
     f) köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok és a lőfegyvertárolóhely megváltozását 5 munkanapon belül a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak bejelenteni; 
     g) köteles lőfegyverét a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni és a lőfegyver vizsgálatát elvégeztetni 
     ga)az e rendeletben meghatározott javítást, fődarabcserét követően, 
     gb) lőfegyver, színházi fegyver esetében a fegyver vizsgálati tanúsítványában megadott hatályosság lejártakor, de legalább tízévenként,115  
     gc)a lőfegyverek és lőszerek vizsgálatáról szóló külön jogszabályban meghatározott egyéb esetekben; 
     h) köteles a lőfegyver tanúsítványát a lőfegyvertartási engedély meglétét igazoló hatósági igazolványban tartani;70  
     i) nagy teljesítményű acélsörétes lőszert csak olyan sörétes puskából lőhet ki, amelyet acélsörétes lőszer használatára bevizsgáltak és a bevizsgálás a lőfegyveren jelölve van; 
     j) lőfegyverét, gáz- és riasztófegyverét annak vizsgálatáról kiállított tanúsítványban megadott idő lejárta után a próbajel érvényesítéséig, illetőleg a próbajel érvénytelenítése esetén nem használhatja; 
     k) ha lőfegyverét eladta, az annak átvételéről kapott elismervényt vagy a megszerzési engedély eladói igazolását köteles - a lőfegyvertartási engedéllyel és az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal együtt - az azt kiállító rendőri szervnek 5 munkanapon belül bemutatni;71  
     l) munkavégzési célú lőfegyverét, a lőfegyver tartásához szükséges alkalmazási feltétel, munkakör megszűnését követő 3 munkanapon belül az engedélyező hatóságnak köteles beszolgáltatni;72  
     m) megszerzési engedély birtokában jogosult a forgalmazótól vagy hatályos lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőtől lőfegyvert vásárolni.73  
     (2) Szervezet esetén az (1) bekezdés f)-l) pontjában foglaltak végrehajtásáért a szervezet vezetője felelős. 
     (3) Az önvédelmi célú lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy köteles évente legalább egy alkalommal lőgyakorlaton részt venni, és a lőtérnapló alapján kiállított igazolást 5 munkanapon belül a lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak leadni.74  
     (4) A fegyver az engedélyezett célra, valamint lőtéren lőgyakorlatra használható. 
     (5) Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely lőfegyver megszerzési vagy tartási engedéllyel rendelkezik, lőfegyverének, valamint engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye vagy tevékenységének helye szerint illetékes rendőrkapitányságon - 3 munkanapon belül - bejelenteni. Az a személy, aki gáz- és riasztófegyver tartására vonatkozó engedéllyel rendelkezik, engedélyének, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolványának elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon - 3 munkanapon belül - bejelenteni.75  
     (6) Az elveszett vagy eltulajdonított lőfegyver, illetve a megszerzési vagy tartási engedély körözését a bejelentés helye szerint illetékes rendőrkapitányság rendeli el.76  
 
     39. § (1) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyvert, a légfegyvert, a festéklövő fegyvert, gáz- és riasztófegyvert a hozzá tartozó lövedékektől, tölténytől elkülönítve, jól zárható helyen úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. 
     (2) A kizárólag 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyveren, a légfegyveren, a festéklövő fegyveren, a gáz- és riasztófegyveren olyan változtatás nem végezhető, amely annak csőtorkolati teljesítményét megnövelné, illetve azt a fegyver jellegének megváltoztatásával lőfegyverré alakítaná át. 
     (3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett használhat festéklövő fegyvert, légfegyvert. 
     (4) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyver, festéklövő fegyver, légfegyver lőtéren (pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében, bekerített magánterületen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett, kizárólag sportlövészetre vagy céllövészetre használható. 
     (5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt tárolóeszközben birtokolható (szállítható). 
 
     40. § (1) Színházi fegyver színpadon vagy egyéb előadás, illetve filmforgatás vagy hagyományőrző bemutató helyszínén viselhető és használható. 
     (2) Színházi fegyver csak az előadás, a filmforgatás vagy a hagyományőrző bemutató időtartamára, az előadásban, a filmforgatásban, illetve a bemutatón közreműködő személynek adható át.77  
     (3) A színházi fegyvert a hozzá tartozó tölténytől elkülönítetten, jól zárható helyen kell tárolni. 
 
     41. § (1) Számszeríj kizárólag sportíjászatra, az e célra kijelölt helyen viselhető és használható a terület kezelőjének hozzájárulásával és a lőtérre vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása mellett.78  
     (2) Szigonypuska csak tudományos vagy állategészségügyi célra használható. 

A lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolása

 
     42. § (1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyvert az engedélyes által állandóan lakott lakásban - szervezet esetén őrzött, vagy riasztó berendezéssel védett épületben - ürített állapotban, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni. 
     (2) Rövid lőfegyvert az (1) bekezdésben meghatározott egyéb feltételek betartása mellett, falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban is lehet tárolni. 
     (3) A tárolásra szolgáló helyiség nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős biztonsági fóliával kell ellátni, valamint a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni79  
     "a) A" kategóriába tartozó lőfegyver, 
     b) 10 darabot meghaladó számú lőfegyver, illetve 1000 darabot meghaladó számú lőszer, vagy 
     c) lőfegyvernek vagy lőszernek a 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet által történő 
     tárolása esetén. 
     (4) Ha a (3) bekezdésben említett lőfegyver vagy lőszer tárolása lakott területen kívül történik, a tárolóhelyet őrszemélyzettel kell őrizni vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött elektronikus riasztóberendezéssel kell ellátni. 
     (5) A lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni. 
 
     43. § (1) Lőszerelemet eredeti gyári csomagolásában, nem lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helyiségében, biztonsági zárral ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. 
     (2) Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól egy lemezből készült elválasztóval el kell különíteni. 
     (3) Lőszerelemek tárolóhelyén kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 5 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 2000 darabot meghaladó számú csappantyú. 
     (4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata. 
     (5) A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló eljárásban a döntést az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.81 82  
 
     44. § (1) A 28. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján kiadott engedéllyel rendelkező szervezet és a sportlövő írásbeli megállapodása esetén e szervezet tárolja a sportlövő sportlőfegyverét és a hozzá tartozó lőszert.84  
     (2) A sportlövő köteles sportlőfegyverének és a hozzá tartozó lőszernek tárolás céljából történő átadását vagy a tárolás helyének megváltozását - a lőfegyver Ftv. szerinti adatait, a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat, a tárolás helyét és várható időtartamát tartalmazó, a tárolást végző szervezet által kiállított igazolás benyújtásával - az átadástól vagy a tárolás helyének megváltozásától számított öt munkanapon belül a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban bejelenteni. 
     (3) A (2) bekezdés szerinti bejelentésről a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a tárolást végző, (1) bekezdés szerinti szervezet és a sportlövő részére igazolást ad ki. 
     (4) A tárolást végző, (1) bekezdés szerinti szervezet - a lőfegyver Ftv. szerinti adatait és a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatokat tartalmazó - naprakész nyilvántartást vezet az általa tárolt lőfegyverről, lőszerről. 
     (5) A sportlövő köteles sportlőfegyverének és a hozzá tartozó lőszernek a (2) bekezdés szerinti átadását követő visszavételét - a visszavétel időpontjának megjelölésével - a visszavételtől számított öt munkanapon belül a tárolás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak írásban bejelenteni. 
 
     44/A. § (1) Aki az engedéllyel tartott lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem tárolásának e rendeletben meghatározott feltételeit átmenetileg nem tudja biztosítani, a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrségi tárolását kezdeményezheti a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.128  
     (2) A lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem rendőrségi tárolásának Időtartama legfeljebb 180 nap. 
     (3) Ha a (2) bekezdés szerinti időtartam lejártát követő 5 munkanapon belül a lőfegyver, lőszer vagy lőszerelem visszavételére nem kerül sor, az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt vissza kell vonni. 
     

Lőfegyverek kivitele, behozatala, átszállítása

 
     45. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában lőfegyver, lőszer kivitelére, behozatalára, átszállítására engedélyt az kaphat, aki (amely) annak gyártására, javítására, forgalmazására, megszerzésére vagy tartására vonatkozó - e rendelet alapján kiadott - engedéllyel rendelkezik. 
 
     46. § (1) Külföldi állam belső joga szerint védetté nyilvánított személy vagy nemzetközi szervezet tisztségviselője, illetve védelmét ellátó biztonsági személyzet tagja lőfegyverének és lőszerének behozatalát, kivitelét, az ország területén való átszállítását a - a külpolitikáért felelős miniszter véleményének beszerzésével - az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyezi.85  
     (2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a 15. számú melléklet szerint kell kiállítani. Az engedély kiadása, illetve az ennek meglétét igazoló hatósági igazolvány kiállítása viszonosság esetén díjmentes.86  
     (3) A (2) bekezdés szerinti lőfegyver (lőszer) kísérő igazolvány hatályossága alatt a lőfegyver, lőszer tartására és viselésére és kivitelére is jogosít.87  
 
     47. § (1) Az a személy vagy szervezet, aki (amely) az e rendelet szerint kiadott megszerzési engedéllyel rendelkezik, jogosult annak hatályossága alatt a megszerzési engedélyben szereplő lőfegyver, lőszer behozatalára. Az Európai Unióhoz nem tartozó államból történő behozatal esetén ennek tényét az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatal a megszerzési engedélyen bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja.88 89  
     (2) Ha a 45. §-ban meghatározott engedéllyel nem rendelkező személy vagy szervezet lőfegyvert, lőszert akar a Magyar Köztársaság területéről kivinni vagy azon átszállítani, az ehhez szükséges engedély megszerzéséhez köteles igazolni, hogy a lakóhelye (székhelye vagy telephelye) szerinti államban jogosult a lőfegyver, lőszer gyártására, javítására, forgalmazására, kiállítására, megszerzésére vagy tartására. 
     (3) A (2) bekezdésben említett jogosultságot nem kell igazolni 
     a) azoknak a külföldön bejegyzett sportegyesületeknek (sportszervezeteknek), amelyek sportlövő versenyre hoznak be lőfegyvert vagy lőszert;90  
     b) arra a lőfegyverre és lőszerre, amelyet a lőfegyver, lőszer szállítására engedéllyel rendelkező hajó vagy légi közlekedési eszköz fedélzetén szállítanak, ha az nem hagyja el a fedélzetet, illetve a kikötő tranzit területét. 
 
     48. § (1) A vadászlőfegyver, valamint a sportlőfegyver jogszerű tartását az e rendelet alapján kiadott fegyvertartási engedéllyel nem rendelkező személy a lakóhelye szerinti államban kiadott fegyvertartási engedéllyel, tűzfegyver esetén európai lőfegyvertartási engedéllyel igazolhatja. A "B" kategóriájú, vadászatra szolgáló tűzfegyver, valamint a 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver behozatalához és tartásához a vadászat, illetve a sportverseny helye szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye is szükséges. 
     (2) Az a személy, aki európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, jogosult az abba bejegyzett "C" és "D" kategóriába tartozó tűzfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt vadászatra, "B", "C" és "D" kategóriájú sportlőfegyverét sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani. 
     (3) Az európai lőfegyvertartási engedélybe bejegyzett "B", "C" vagy "D" kategóriájú tűzfegyver és a hozzá tartozó lőszer önvédelmi célra történő behozatalát a Magyar Köztársaság területére a várható beutazás, illetve átutazás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezheti. A behozatali engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező bizonyítja, hogy tevékenysége vagy más ok miatt élete, testi épsége - tűzfegyverrel elhárítható veszélyhelyzet fennállása miatt - fokozott védelmet igényel, és rendelkezik a tűzfegyver tárolásának e rendeletben megállapított feltételeivel.91  
     (4) Az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel nem rendelkező személy az Európai Unió külső vámhatárán működő vám- és pénzügyőri hivatal 13. számú melléklet szerinti igazolása alapján jogosult lőfegyverét, a hozzá tartozó lőszerrel együtt vadászatra, sportlövő versenyre behozni, kivinni, illetve az ország területén átszál

Címkék: törvény vizsgálat kormányrendelet alkalmassági pszichológiai

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://fegyvertartas.blog.hu/api/trackback/id/tr472268181

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.